Home / Tài liệu kế toán / Kinh nghiệm làm kế toán / Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 p4

Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 p4

Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 p4. Tiếp Nối phần hôm trước chúng ta tiếp tục nghiên cứu kỹ phương pháp lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 Phần 4.

Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200 chi tiết, Cách lập bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200, Các bước lập bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200, phương pháp lập bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200, Lập bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200 như thế nào. Bài viết này Kế Toán Hà Nội sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn các lập 1 bảng cân đối kế toán hoàn chỉnh nhé.

Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200

Bảng cân đối kế toán là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản đó của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Bài viết dưới đây, chúng tôi xin hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC cho các bạn cùng tham khảo.

bảng cân đối kế toán theo thông tư 200

+ Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc (Mã số 213)

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Nợ Tài khoản 1361 (Các khoản phải thu có kỳ hạn thu hồi trên 12 tháng)

+ Phải thu nội bộ dài hạn (Mã số 214)

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Nợ TK 1362, 1363, 1368 trên Sổ kế toán chi tiết Tài khoản 136.
Khi đơn vị cấp trên lập Báo cáo tài chính tổng hợp với đơn vị cấp dưới hạch toán phụ thuộc, chỉ tiêu này được bù trừ với chỉ tiêu “Phải trả nội bộ dài hạn” trên Bảng cân đối kế toán của các đơn vị hạch toán phụ thuộc.

Các khoản phải thu có kỳ hạn thu hồi trên 12 tháng

+ Phải thu về cho vay dài hạn (Mã số 215)
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Nợ Tài khoản 1283 – “Cho vay” ( có kỳ hạn thu hồi trên 12 tháng)

+ Phải thu dài hạn khác (Mã số 216)
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Nợ chi tiết của các tài khoản: TK 1385, TK1388, TK334, TK338, TK 141, TK 244.

+ Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (Mã số 219)

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có chi tiết TK 2293 và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

– TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ( MÃ SỐ 220)
Mã số 220 = Mã số 221 + Mã số 224 + Mã số 227.

– Tài sản cố định hữu hình (Mã số 221)
Mã số 221 = Mã số 222 + Mã số 223.

+ Nguyên giá (Mã số 222)
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của Tài khoản 211 “Tài sản cố định hữu hình”.

+ Giá trị hao mòn luỹ kế (Mã số 223)
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có TK 2141 “Hao mòn TSCĐ hữu hình” và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

– Tài sản cố định thuê tài chính (Mã số 224)
Mã số 224 = Mã số 225 + Mã số 226.

+ Nguyên giá (Mã số 225)
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ Tài khoản 212 “Tài sản cố định thuê tài chính”.

+ Giá trị hao mòn luỹ kế (Mã số 226)
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có TK 2142 “Hao mòn tài sản cố định thuê tài chính” và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…). Xem chi tiết hạch toán tài khoản 214

– Tài sản cố định vô hình (Mã số 227)
Mã số 227 = Mã số 228 + Mã số 229.

+ Nguyên giá (Mã số 228)
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ Tài khoản 213 “Tài sản cố định vô hình”.

+ Giá trị hao mòn luỹ kế (Mã số 229)
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có TK 2143 “Hao mòn TSCĐ vô hình” và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (… ).

– Bất động sản đầu tư (Mã số 230)
Mã số 230 = Mã số 231 + Mã số 232.

—> Công Ty kế Toán Hà Nội là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán tại Từ Liêm, Hà Nội và trên cả nước cũng như các Học kế toán tại Từ Liêm tại Hà Nội, Tp HCM… <—

Hy vọng tài liệu Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 p4 sẽ giúp ích nhiều cho các bạn. Xem thêm nhiều tài liệu kế toán khác, thông tư, luật thuế tại mục: TÀI LIỆU KẾ TOÁN.

About admin

Check Also

phần mềm kế toán fast crack

Tải phần mềm kế toán Simba miễn phí

Chia sẻ bản Tải phần mềm kế toán Simba miễn phí. Tải phần mềm kế toán Simba ...

phần mềm kế toán fast crack

Tải phần mềm kế toán CNS miễn phí

Chia sẻ bản Tải phần mềm kế toán CNS miễn phí. Tải phần mềm kế toán CNS ...

phần mềm kế toán fast crack

Tải phần mềm kế toán Ecount miễn phí

Chia sẻ bản Tải phần mềm kế toán Ecount miễn phí. Tải phần mềm kế toán Ecount ...

phần mềm kế toán fast crack

Tải phần mềm kế toán Smart Pro miễn phí

Nội dung này đã bị xóa vì lý do bản quyền. Bạn có thể tiếp tục ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *