Home / Tài liệu kế toán / Kinh nghiệm làm kế toán / Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 p6

Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 p6

Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 p6. Tiếp Nối phần hôm trước chúng ta tiếp tục nghiên cứu kỹ phương pháp lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 Phần 6.

Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200 chi tiết, Cách lập bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200, Các bước lập bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200, phương pháp lập bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200, Lập bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200 như thế nào. Bài viết này Kế Toán Hà Nội sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn các lập 1 bảng cân đối kế toán hoàn chỉnh nhé.

Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200

Bảng cân đối kế toán là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản đó của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Bài viết dưới đây, chúng tôi xin hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC cho các bạn cùng tham khảo.

bảng cân đối kế toán theo thông tư 200

+ Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn (Mã số 263)

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào số dư Tài khoản 1534 – “Thiết bị, phụ tùng thay thế” và số dư Có chi tiết Tài khoản 2294 – “Dự phòng giảm giá hàng tồn kho”.

+ Tài sản dài hạn khác (Mã số 268)
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào số dư Tài khoản 2288.

C) TỔNG CỘNG TÀI SẢN (MÃ SỐ 270)
Mã số 270 = Mã số 100 + Mã số 200.

D) NỢ PHẢI TRẢ (MÃ SỐ 300)
Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số nợ phải trả tại thời điểm báo cáo, gồm: Nợ ngắn hạn và nợ dài hạn.
Mã số 300 = Mã số 310 + Mã số 330.

E) NỢ NGẮN HẠN (MÃ SỐ 310)
Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị các khoản nợ còn phải trả có thời hạn thanh toán không quá 12 tháng hoặc dưới một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường tại thời điểm báo cáo.

Mã số 310 = Mã số 311 + Mã số 312 + Mã số 313 + Mã số 314 + Mã số 315 + Mã số 316 + Mã số 317 + Mã số 318 + Mã số 319 + Mã số 320 + Mã số 321 + Mã số 322 + Mã số 323 + Mã số 324.

+ Phải trả người bán ngắn hạn (Mã số 311)
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Có TK 331 (chi tiết cho từng khách hàng)

+ Người mua trả tiền trước ngắn hạn (Mã số 312)
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số phát sinh Có TK 131 (chi tiết cho từng khách hàng)

+ Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (Mã số 313)
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Có TK 333 “Thuế và các khoản phải nộp nhà nước”.

+ Phải trả người lao động (Mã số 314)
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Có TK 334 “Phải trả người lao động”.

+ Chi phí phải trả ngắn hạn (Mã số 315)
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Có TK 335 “Chi phí phải trả”.

+ Phải trả nội bộ ngắn hạn (Mã số 316)
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Có TK 3362, 3363, 3368.
Khi đơn vị cấp trên lập Báo cáo tài chính tổng hợp với các đơn vị cấp dưới hạch toán phụ thuộc, chỉ tiêu này được bù trừ với chỉ tiêu “Phải thu nội bộ ngắn hạn” trên Bảng cân đối kế toán của các đơn vị hạch toán phụ thuộc.

+ Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng (Mã số 317)
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Có TK 337 “Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng”.

+ Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn (Mã số 318)
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có TK 3387 – “Doanh thu chưa thực hiện”.

+ Phải trả ngắn hạn khác (Mã số 319)
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Có TK: TK 338, 138, 344.

+ Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn (Mã số 320)
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Có TK TK 341 và 34311 (chi tiết phần đến hạn thanh toán trong 12 tháng tiếp theo).

+ Dự phòng phải trả ngắn hạn (Mã số 321)
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Có TK 352 “Dự phòng phải trả”.

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (Mã số 322)

—> Công Ty kế Toán Hà Nội là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán tại Từ Liêm, Hà Nội và trên cả nước cũng như các Học kế toán tại Từ Liêm tại Hà Nội, Tp HCM… <—

Hy vọng tài liệu Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 p6 sẽ giúp ích nhiều cho các bạn. Xem thêm nhiều tài liệu kế toán khác, thông tư, luật thuế tại mục: TÀI LIỆU KẾ TOÁN

About admin

Check Also

phần mềm kế toán fast crack

Tải phần mềm kế toán Simba miễn phí

Chia sẻ bản Tải phần mềm kế toán Simba miễn phí. Tải phần mềm kế toán Simba ...

phần mềm kế toán fast crack

Tải phần mềm kế toán CNS miễn phí

Chia sẻ bản Tải phần mềm kế toán CNS miễn phí. Tải phần mềm kế toán CNS ...

phần mềm kế toán fast crack

Tải phần mềm kế toán Ecount miễn phí

Chia sẻ bản Tải phần mềm kế toán Ecount miễn phí. Tải phần mềm kế toán Ecount ...

phần mềm kế toán fast crack

Tải phần mềm kế toán Smart Pro miễn phí

Nội dung này đã bị xóa vì lý do bản quyền. Bạn có thể tiếp tục ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *